W górę • Bp Augustin • Bp Wycisk • Fotografie • Grota • Kronika • Słoków • Święci

 

Św. Walenty

 

            Pod tym imieniem znamy 16 świętych i 3 święte. O naszym świętym posiadamy skąpe wiadomości historyczne, chociaż należał on kiedyś do najbardziej znanych i czczonych w Kościele Zachodnim. W Martyrologium Rzymskim pod datą 14 lutego jest wspomniany dwa razy: raz jako kapłan rzymski, ścięty w czasie prześladowania, jakie wybuchło za panowania cesarza Klaudiusza II Gota ok. 269 rok; drugi raz jako biskup Terni pod Rzymem, który po długich mękach został sprowadzony do Rzymu i tam stracony. Przypuszcza się, że w tym wypadku chodzi o jedną i tę samą osobę, czczoną w Rzymie i w Terni.

            Ikonografia przedstawia go jako męczennika najczęściej w stroju kapłana, czasem biskupa, w momencie jak uzdrawia chłopca z padaczki (tak właśnie jest w naszym kościele). Ponieważ choroba ta, jak i do niej podobne choroby nerwowe, są bardzo powszechne, ludność chrześcijańska we wszystkich krajach katolickich z ufnością uciekała się do tegoż niebieskiego orędownika. Są dowody, że już w IV wieku grób św. Walentego w Rzymie był otoczony szczególnym kultem. Papież św. Juliusz I (337 - 352) wystawił nad tym grobem bazylikę, którą odnowił papież Teodor I (642 - 649).

            W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i w Anglii św. Walenty doznaje czci jako patron zakochanych. Tego dnia młodzi zwykli obdarowywać się upominkami. W ostatnich latach środki społecznego przekazu starają się ten zwyczaj upowszechnić także w naszym kraju.

 

   Św. Maria Magdalena

 

           Maria, którą nawrócił Jezus i która wraz z Mary­ją, Jego matką i św. Janem, była świadkiem Jego ostatnich chwil, została nazwana Magdaleną od miasta Magdali w Galilei. św. Klemens z Aleksandrii i inni uczeni utożsamiają ją z kobietą, która ze łzami w oczach obmyła stopy Jezusowi. Inni uważają za sio­strę Marty i Łazarza. W czasie publicznej działalności Chrystusa szła za Nim wraz z innymi pobożnymi niewiastami. Jej naj­pierw, przed apostołami, Jezus ukazał się po swoim Zmartwychwstaniu.

         Święto Marii Magdaleny katolicy wszystkich ob­rządków obchodzą w tym samym dniu, 22 lipca. W instrukcji do ostatniego wydania Kalendarza Rzymskiego Koś­ciół postanowił, że dzień ten jest świętem kobiety, której ukazał się Chrystus, a nie siostry Łazarza lub niewiasty pokutującej.

 

    św. Juda Tadeusz

 

        św. Juda Tadeusz, w Ewangelii św. Marka zwany tylko Tadeuszem, natomiast w Ewangelii św. Łuka­sza — Judą Jakubowym. Syn Alfeusza i Marii, brat Jakuba Mniejszego, był bliskim krewnym Chrystusa. Jest znany jako autor jednego z listów, skierowanego do gmin chrześcijańskich, przede wszy­stkim w Palestynie, między rokiem 64 a 66. Według tradycji Kościoła Zachodniego nauczał w Mezopotamii i Persji, gdzie poniósł śmierć męczeńską, zabity pał­kami. W niektórych krajach szerzy się ostatnio jego kult jako patrona w sprawach beznadziejnych. Jego święto przypada 28 października razem z św. Szymonem Apostołem.

 

 

 

św. Jan Nepomucen

 

         We wczesnym dzieciństwie św. Jan Nepomucen został cudownie uleczony dzięki modlitwom rodziców, którzy w podzięce ofiarowali go na służbę Bogu. W roku 1370 przyjął tonsurę i został notariuszem sądu arcybiskupiego, w roku 1377 oficjałem tegoż sądu.

         Po otrzymaniu święceń kapłańskich został altarystą katedralnym, a potem proboszczem św. Galla w Pradze, gdzie zyskał sławę znakomitego kaznodziei. Bywał zapraszany na dwór królewski, rozstrzygał spory i uczynił wiele dobrego dla swoich wiernych. Nieba­wem został również spowiednikiem królowej Zofii, ucząc ją pokory i cierpliwości.

         Pewnego dnia król zwrócił się do niego z żądaniem wyjaśnienia, z czego spowiadała się królowa. Ponieważ Ks. Jan odmówił, został wtrącony do więzienia. Po pewnym czasie król ponowił swoje żądanie. „Jeśli mi nie powiesz — powiedział król — umrzesz. Ale jeśli usłuchasz, obsypię cię bogactwami i zaszczytami”. Ks. Jan ponownie odmówił. Skazano go na tortury, a potem utopiono w rzece. Nad miejscem, w którym utonął, ukazała się dziwna jasność. św. Jan Nepomu­cen przeszedł do historii jako „męczennik za tajemni­cę spowiedzi”.

 

Modlitwa: Boże, sławimy Cię za łaskę, jaką dałeś św. Janowi, który oddał życie w obronie tajemnicy spowiedzi. Spraw, abyśmy dzięki jego modlitwom z korzyścią dla naszej duszy przystępowali do sakra­mentu pokuty. Amen.

 

 

 św. Izydor

 

św. Izydor urodził się w Hiszpanii, w drugiej po­łowie XII wieku. Prawie całe życie pracował jako ro­botnik rolny. Pracy tej towarzyszyło wiele cudownych zdarzeń, które rozgrywały się jeszcze długo po jego śmierci. Miał łaskę niebiańskich wizji, mówiono też, że aniołowie czasami pomagali mu w pracy. Został ka­nonizowany w roku 1622. W Polsce jest drugim patro­nem diecezji kieleckiej; rolnicy obchodzą jego pa­miątkę 10 lub 15 maja.

 

Modlitwa: Boże, spraw, abyśmy dzięki św. Izydorowi, świętemu rolnikowi, mogli pokonać naszą pychę i za­wsze służyć Tobie z pokorą, w której sobie upodoba­łeś. Amen.

 

 

 W górę • Bp Augustin • Bp Wycisk • Fotografie • Grota • Kronika • Słoków • Święci