Suchy Bór   

Strona główna • Projekt

OD 01.02.2006

Parafia Rzymsko-Katolicka

pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

 

Zobacz: http://www.parafiasuchybor.pl

 

Proboszcz: Ks. Krzysztof Blaut - tel.: 729 435 105

 

Zdjęcia archiwalne:

Opole, dnia 25 stycznia 2006 r.

Nr 60/06/L

 

DEKRET

 

Na większą cześć i chwałę Bożą oraz dla dobra dusz nieśmiertelnych, w oparciu o kan. 515 KPK, po wysłuchaniu zainteresowanych stron:

1. Eryguję niniejszym parafię pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Suchym Borze.

2. Nowo utworzoną parafią będzie miejscowość Suchy Bór.

3. Obowiązek utrzymania kościoła, plebanii i innych obiektów kościelnych oraz służby kościelnej będzie spoczywał na parafii.

4. Biskup Opolski mianuje każdorazowego proboszcza. Jego uposażenie stanowić będą ofiary składane przez wiernych z okazji posług duszpasterskich, z zachowaniem w tym względzie obowiązujących przepisów kościelnych prawa powszechnego i diecezjalnego,

5. Parafia będzie używała pieczęci z napisem: Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Świętego w Suchym Borze.

6. Parafia będzie należała do dekanatu Ozimek.

7. Dekret wchodzi w życie z dniem l lutego 2006 r. i powinien być ogłoszony  parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Chrząstowicach w niedzielę 29 stycznia 2006 r.

                                                                                                                                             Abp Alfons Nossol

 

HISTORIA:

            Wieś położona na wschód od Opola przy linii kolejowej do Ozimka. Była to kolonia leśna, założona na podstawie edyktu królewskiego, da­towanego z dnia 30 IV 1773 roku. Osadnicy wsi pochodzili częściowo z okolicy, częściowo także z Pol­ski, z Wirtembergii, Austrii i Niemiec środkowych. Także wyznaniowo skład ludności był mieszany: 18 gospodarzy ewangelików, 6 katolików i husyta. W roku 1775, czyli w dwa lata po powstaniu osady, Suchy Bór liczył tylko 57 osób; w 1783 r. — 99; w 1787 r. — 109 mieszkańców; w 1819 r. — 126; w 1855 r. — nawet 181 mieszkańców. W ciągu 6 lat, bo do roku 1861, wzrosła liczba mieszkańców do 202, z których 139 było wyznania katolickiego i 63 wyznania ewangelickiego. Na miejscu znajdowała się już wówczas szkoła. Prywatnych, budynków notowano wtedy 26, a zabudowań służących rolnictwu 41. Według spisu z dnia 16 VI 1925 r. ludność wsi wynosiła 460 osób, z lekką przewagą płci żeńskiej (221 mężczyzn, 239 kobiet). Na 401 kato­lików przypadało 59 ewangelików. W 1939 r., gdy przeprowadzono ostat­ni spis przedwojenny, liczba mieszkańców wynosiła 611.

            Niemiecka nazwa miejscowa „Derschau” wywodzi się od ministra nazwiskiem Derschau, który żył w okresie powstania osady (około 1771 r.). Suchy Bór należy do parafii Chrząstowice.

            W okresie międzywojennym (1919—1939) Suchy Bór odegrał pewną rolę w dziejach prasy polskiej w Niemczech. Antoni Pawleta, redaktor opolskich „Nowin Codziennych”, po ustąpieniu z redakcji wspomniane­go pisma, zaczął w 1932 r. -wydawać własne pismo pt. „Katolik Trzyrazowy” oraz „Głos Polski z Berlina” (mutację „Katolika”) i to właśnie w Suchym Borze. Z końcem roku 1936 Związek Polaków na Śląsku od­kupił od Pawlety „Katolika Trzyrazowego”. Organem prasowym tej organizacji był poprzednio dwutygodnik „Słowo Śląskie”, drukowany najpierw w Chorzowie, a później również w Suchym Borze.

            W roku 1960 było we wsi 688 mieszkańców (306 mężczyzn), w tym 65,4% w wieku produkcyjnym; z zajęć pozarolniczych utrzymywało się 83,3%. Zamieszkiwano w 121 budynkach. W 1965 r. powierzchnia wsi wynosiła 204,8 ha; stan ludności — 753 osoby, w tym 336 mężczyzn.

Por. „Powiat opolski. Szkice monograficzne” (red. J. Madeja), Opole 1969, 403 – 404.

 

Strona główna • Dekalog • DFK • Fotografie • Gazetki parafialne • Imiona Boże w Biblii • Informacje • Kazania • Lędziny • Marianki • Medytacje • Ministranci • Monitoring • Niepokalana • Ochronka • Olbrachcice • Pielgrzymki • Porządek Nabożeństw • PRAŁAT • Przedszkole • Radio Chronsty • Rekolekcje • Rozważania • Schola • Suchy Bór • Wybory