NIEPOKALANA

Chrząstowice – Lędziny – Suchy Bór

 2003-10-19                                  Strona główna • W górę • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38-40 • 41-43 • 44-45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 51-52 • 53 • 54-55 • 56 • 57 • 58 • 59 • 60 • 61

 

MARYJA I MISJA KOŚCIOŁA

W ROKU RÓŻAŃCA

 

DRODZY BRACIA i SIOSTRY!

 

        Od samego początku powierzyłem swój pontyfikat szczególnej opiece Ma­ryi. Później wielokrotnie wzywałem całą wspólnotę wierzących do przeżywania na nowo doświadczenia Wieczernika, gdzie uczniowie „trwali jednomyślnie na modlitwie (...) z Maryją, Matką Jezusa” (Dz 1, 14). Już w pierwszej encyklice Redemptor hominis napisałem, że tylko w klimacie żarliwej modlitwy możemy otrzymać zstępującego na nas Ducha Świętego (por. Dz 1, 8) i staniemy się świadkami Chrystusa «aż po krańce ziemi», podobnie jak ci, którzy z Wieczernika jerozolimskiego wyszli w dniu Pięćdziesiątnicy.

        Kościół coraz bardziej uświadamia sobie, że jest „matką”, na wzór Maryi. Jest on, jakby kołyską, w której Maryja składa Jezusa, aby wszyst­kie narody mogły Go wielbić i kontemplować. Tą duchową i misyjną drogą Kościół pragnie iść dalej zawsze pod opieką Najświętszej Maryi Panny, Gwiazdy nowej ewangelizacji, promiennej Jutrzenki i niezawodnej Przewod­niczki na naszej drodze.

        W październiku ubiegłego roku, rozpoczynając 25 rok mej posługi Piotrowej, ogłosiłem - by niejako przedłużyć duchowy klimat Roku Jubileuszo­wego - specjalny Rok poświęcony odkrywaniu na nowo modlitwy różańcowej, tak bardzo drogiej tradycji chrześcijańskiej; Rok, przeżywany pod okiem Tej, która zgodnie z tajemnym planem Boga poprzez swoje „tak” przyczyniła się do zbawienia ludzkości, a z nieba nadal czuwa nad tymi, którzy do Niej się ucie­kają, zwłaszcza w trudnych chwilach życia.

        Pragnę, aby Rok Różańca stał się dla wiernych wszystkich kontynentów okazją sprzyjającą zgłębianiu sensu powołania chrześcijańskiego. Ucząc się od Dziewicy i naśladując Jej przykład, każda wspólnota będzie mogła lepiej uka­zać swój wymiar „kontemplacyjny” i „misyjny”.

        Światowy Dzień Misyjny, który przypada właśnie na koniec tego specjalne­go roku maryjnego, jeżeli zostanie należycie przygotowany, będzie mógł po­budzić wspólnotę Kościoła do bardziej wielkodusznego pełnienia tego zadania. Zwracanie się z ufnością do Maryi przez codzienne odmawianie różańca i roz­ważanie tajemnic życia Chrystusa będzie wyraźnie przypominać, że misja Ko­ścioła musi być wspierana przede wszystkim modlitwą. Postawa „słuchania”, do jakiej skłania modlitwa różańcowa, zbliża wiernych do Maryi, która „zacho­wywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2, 19). Wielo­krotna medytacja słowa Bożego uczy obcowania „z Panem Jezusem poprzez - można by powiedzieć - Serce Jego Matki”...

        Jeżeli wszystkie tajemnice różańca są ważną szkołą świętości i ewangeliza­cji, tajemnice światła uwydatniają szczególne aspekty naszego życia Ewange­lią. Chrzest Jezusa w Jordanie przypomina, że każdy ochrzczony został wybra­ny, aby stał się w Chrystusie „synem w Synu” (por. Ef 1, 5). Podczas wesela w Kanie Maryja zachęca do posłusznego słuchania słowa Pana: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5). Głoszenie Królestwa oraz wezwanie do nawrócenia to wyraźne polecenie dla wszystkich, aby weszli na drogę świętości. W przemienieniu Jezusa ochrzczony doświad­cza oczekującej go radości. Rozważając ustanowienie Eucharystii, powraca nieustannie do Wieczernika, gdzie Boski Nauczyciel pozostawił swoim uczniom najcenniejszy skarb: samego siebie w Sakramencie Ołtarza.

        Słowa, które Dziewica wypowiada w Kanie, stanowią niejako maryjne tło wszystkich tajemnic światła. Głoszenie bliskiego Królestwa, wezwanie do na­wrócenia i do miłosierdzia, przemienienie na górze Tabor i ustanowienie Eu­charystii znajdują bowiem w Sercu Maryi szczególny odzew. Maryja nie­zmiennie wpatruje się w Chrystusa, zachowuje niczym skarb każde Jego słowo i pokazuje nam wszystkim, jak być autentycznymi uczniami Jej Syna.

        W żadnej epoce Kościół nie miał tak wielu możliwości głoszenia Jezusa, jakie istnieją obecnie dzięki rozwojowi środków społecznego przekazu. Wła­śnie dlatego musi dziś ukazywać oblicze swego Oblubieńca poprzez bardziej widoczne świadectwo świętości. Wie on, że w tym niełatwym zadaniu wspie­ra go Maryja...

        Pod uważnym spojrzeniem Matki wspólnota Kościoła rozwija się jak rodzi­na, ożywiana przemożnym wylaniem Ducha Świętego, i gotowa podjąć wy­zwania nowej ewangelizacji, kontempluje miłosierne oblicze Jezusa w bra­ciach, zwłaszcza ubogich i potrzebujących, w tych, którzy są daleko od wiary i od Ewangelii. W szczególności Kościół nie boi się głośno mówić światu, że Chrystus jest „Drogą, Prawdą i Życiem” (por. J 14, 6); nie obawia się głosić z radością, że «dobra nowina» (...) ma swe centrum, a nawet całą swoją treść w Osobie Chrystusa, Słowa, które stało się ciałem, jedynego Zbawiciela świa­ta.

        Różaniec, jeżeli w pełni odkryje się i doceni jego wartość, stanowi zwyczajną i zarazem skuteczną pomoc duchową i pedago­giczną w formowaniu Ludu Bożego do pracy na rozległym polu działalności apostolskiej.

        Zadanie pobudzania aktywności misyjnej nadal winno być poważnym i konsekwentnie wypełnianym obowiązkiem każdego ochrzczonego i każdej wspólnoty kościelnej. Szczególniejszą i sobie właściwą rolę mają do spełnie­nia w tym zakresie oczywiście Papieskie Dzieła Misyjne, którym dziękuję za dotychczasową wielkoduszną pracę.

        Chciałbym zachęcić wszystkich do gorliwszego odmawiania różańca świę­tego, tak indywidualnie, jak i we wspólnocie, aby wyjednać u Pana łaski, któ­rych Kościół i ludzkość szczególnie potrzebują. Zachęcam dosłownie wszyst­kich: dzieci i dorosłych, młodzież i osoby w podeszłym wieku, rodziny, para­fie i wspólnoty zakonne...

        Jeżeli różaniec będzie wyznaczał rytm naszego życia, stanie się szczególnie skutecznym narzędziem budowania pokoju w ser­cach ludzi, w rodzinach i między narodami. Razem z Maryją możemy otrzy­mać wszystko od Jej Syna Jezusa. Wspierani przez Maryję, nie zawahamy się wielkodusznie poświęcić się głoszeniu orędzia Ewangelii aż po najdalsze krań­ce ziemi. Z tymi uczuciami z serca wam błogosławię.

                                                        Jan Paweł II, papież (fragmenty Orędzia)

 

 

Porządek nabożeństw

od 20.10. do 26.10. 2003 r.

 

    Dzisiaj o godz. 15.00 zapraszamy na nabożeństwo różańcowe. W Lędzinach nabożeństwo różańcowe o godz. 14.00, w Suchym Borze o godz. 15.00

 

PONIEDZIAŁEK 20.10. 2003r. Wspomnienie św. Jana Kantego - kapłana

6.30. Msza św. do B. Op. z podz. i z prośbą o dalszą opiekę (int. Zmuda Piotr).

18.00. Msza św. do B.Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę (int. Rożek Hubert) - różaniec.

S.B. 18.00. Msza św. za ++ Zofię i Józefa Madla, + ich syna, oraz + ojca Franciszka Fuhl (int. Fuhl Norbert) - różaniec.

Lędz.18.15. Nabożeństwo różańcowe.

 

WTOREK 21.10. 2003 r. Wspomnienie Bł. Jakuba Strzemię- biskupa.

6.30. Msza św. za ++ Walentego i Stanisławę Janickich (int. Olech).

18.00. Msza św. za ++ Tomasza i Zofię Lipok, ++ z pokrewieństwa - różaniec.

S. B. 18.00. Nabożeństwo różańcowe Lędz.18.15. Różaniec - Msza św. za ++ rodziców Franciszka i Małgorzatę Nalepa, ++ braci Karola, Romana, Franciszka + bratową Edeltraudę, + Jana.

 

ŚRODA 22.10.2003 r.

6.30. Msza św. za ++ rodziców Grund (int. Klisz).

18.00. Nabożeństwo różańcowe.

S.B. 18.00. Msza św. za + Martę Schonawa w l rocznicę śmierci - różaniec.

Lędz.18.15. Nabożeństwo różańcowe.

 

CZWARTEK 23.10. 2003 r.

6.30. Msza św. do M.B. Różańcowej o zdrowie i za ++ rodziców z obu stron i ++ z pokrew. (int. Matek Gerard).

18.00. Msza św. do B. Op. z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze i za ++ ojców (int Mazur) - różaniec.

S.B. 18.00. Msza św. za ++ rodziców Grochol, ++ starzyków, pokrew, i dusze w czyśćcu cierpiące (int. Grochol Annemarie) - różaniec.

Lędz.18.15. Nabożeństwo różańcowe.

 

PIĄTEK 24.10. 2003r.

6.30. Msza św. za + Maksymiliana Wojtas, ++ rodziców Malik, ++ rodziców Wojtas i Pikos, + siostrę, + brata, ++ z pokrewieństwa (int. Pikos Wilibald).

18.00. Msza św. Za + męża Zdzisława Cieplak, ++ teściów, i za ++ z rodziny (int. Cieplak Krystyna).

S.B. 18.00. Msza św. do B. Op. i M.B.N.P. z podz. za wszystkie otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże - różaniec.

Lędz.18.15. Różaniec - Msza św. za ++ rodziców Różę i Huberta Niesiony.

 

SOBOTA 25.10.2003 r.

6.30. Msza św. za ++ rodziców Kowalczyk (int. Kowalczyk Krzysztof). 18.00. Nabożeństwo różańcowe.

S. B. 10.00. Ślub: Kowalska Justyna - Mróz Krzysztof

S.B. 18.00. Msza św. za + syna Ireneusza Wójcik w 6 rocznicę śmierci, oraz za ++ rodziców z obu stron, pokrew. z obu stron, oraz dusze w czyśćcu cierpiące - różaniec.

Lędz. 17.00. Nabożeństwo różańcowe.

 

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 26.10. 2003 r.

ROZPOCZĘCIE REKOLEKCJI PARAFIALNYCH

 

7.30. Msza św. do B. Op. i M.B.N.P. z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze (int. Fabisz Manfred).

10.15. Chrzest dziecka: Julia Maria Szulc

10.45. Msza św. koncelebrowana: l intencja: do Anioła Stróża za roczne dzieci naszej parafii.

II intencja: do B. Op. z podz. za wszystkie odebrane łaski z prośbą o dalsze w rodzinie w pewnej intencji. Lędz. 8.30. Msza św. za+ męża, zięcia, szwagra, ++ rodziców z obu stron (int. Fronia Hildegarda). S.B. 9.30. Msza św. o Bł. Boże dla nowożeńców, oraz żyjących i ++ z rodzin Kowalski i Mróz.

 

OGŁOSZENIA:

 

1. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy rekolekcje parafialne, już dzisiaj zachęcamy wszystkich parafian do uczestnictwa w naukach rekolekcyjnych. Szczegółowy plan zostanie podany w przyszłą niedzielę. Równolegle z rekolekcjami parafialnymi odbędą się rekolekcje dla dzieci szkolnych, które uczęszczają do naszej szkoły podstawowej w Chrząstowicach od poniedziałku do środy (27 - 29.10). Rekolekcje poprowadzi O. Gerard Gola - werbista.

2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa organizuje wspólnie z Urzędem Gminy Chrząstowice spotkanie informacyjne dot. wypełnienia wniosków w zakresie rejestracji gospodarstwa, płatności obszarowych oraz uzyskania innych środków pomocowych. Spotkanie odbędzie się 22 października o godz. 10.00 w Klubie Samorządowym w Chrząstowicach.

3.W imieniu organizatorów Dnia Papieskiego składamy serdeczne „BÓG ZAPŁAĆ” za DAR SERCA złożony na pomoc stypendialną dla młodzieży.

 

WSZYSTKIM PARAFIANOM I GOŚCIOM ŻYCZYMY OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH W NOWYM TYGODNIU!

 

Strona główna • W górę • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38-40 • 41-43 • 44-45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 51-52 • 53 • 54-55 • 56 • 57 • 58 • 59 • 60 • 61