NIEPOKALANA

Chrząstowice – Lędziny – Suchy Bór

 2003-11-09                                  Strona główna • W górę • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38-40 • 41-43 • 44-45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 51-52 • 53 • 54-55 • 56 • 57 • 58 • 59 • 60 • 61

                                               

Ks. Piotr Kansy – Gliwice - św. Anna

        Ks. Piotr Kansy urodził się w 1948 r. w Chrząstowicach. Święcenia kapłańskie przyjął w 1975 roku w Opolu. Był wikarym w parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Opolu, św. Mikołaja w Raciborzu i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gliwicach Łabędach. W 1985 roku został mianowany proboszczem parafii św. Anny (w Gliwicach Łabędach).

        Można powiedzieć, że byłem przy narodzinach nie tylko tego komplek­su parafialnego, ale i przy powstaniu wspólnoty parafialnej. Specyfika św. Anny, to ciepło, które kryje w sobie. Jej 100-letnia figura, która znajduje się u nas w kościele, leżała na zaple­czu kościoła Wniebowzięcia Naj­świętszej Maryi Panny. Teraz została wniesiona do okazalej świątyni. Je­stem przekonany, że św. Anna, do której pielgrzymowałem od najmłod­szych lat, sprawiła ten materialny i duchowy wzrost.

        Parafianom życzę, aby mogli realizować wyznanie kardynała Merciera, które jest też moim mottem: „Odsłonię wam tajemnicę świętości i szczęścia, Jeśli potraficie, co dzień przez pięć mi­nut uciszyć wyobraźnię, zamknąć oczy na rzeczy widzialne, a uszy, na szmery tej ziemi, w sanktuarium swej duszy ochrzczo­nej, która jest przybytkiem Ducha Świętego, mówić do Niego: O Dachu Święty, duszo mojej duszy - wielbię Cię, oświeć mnie, prowadź, wzmocnij, pociesz. Powiedz mi, co mam ro­bić, rozkazuj! Obiecuję Ci poddać się wszystkiemu, czego ode mnie żądasz i przyjąć wszystko, co na mnie dopuścisz! Daj mi poznać tylko wolę Twoją! Jeżeli to zrobicie; życie Wasze upłynie szczęśliwie, pogodnie i pełne pociech”.

        Kościół na osiedlu Kosmonautów jest nowoczesny, wybudowany w trudnych latach po stanie wojennym. Choć wtedy nikomu nie było łatwo mówić o nadziei, okazało się, że jest jej na tyle, żeby mogła powstać nowa parafia.

        Nazwa „Przyszówka” pocho­dzi od zwrotu „na przyślą”, czy­li „na skróty” do Gliwic. Pierw­szy o budowie kościoła w tym miejscu miał Wspomnieć w 1982 roku bp Wacław Wy­cisk, podczas spaceru z grupą księży po nowo powstającym osiedlu. Wkrótce potem biskup ordynariusz Alfons Nossol (Gli­wice należały wtedy do diecezji opolskiej) odpowiedzialnym za budowę kościoła mianował ks. Piotra Kansego, wówczas wika­rego w sąsiedniej parafii Wnie­bowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

        Początki kościoła ksiądz pro­boszcz tak dziś wspomina: „W szybkim tempie rosło osie­dle dla potrzeb KWK Gliwice. Mieszkania były systematycznie zajmowane przez ludzi przyjeż­dżających tu do pracy z całej Polski. Niełatwo było różne tra­dycje kulturowe scalić w jedną wspólnotę. Zdawałem sobie równocześnie sprawę, że bez pomocy miejscowego probosz­cza - ks. Ernesta Janoszki i bez zaangażowania parafian nie bę­dzie możliwe stworzenie tak wielkiego dzieła. Ale Boża Opatrzność sprawiła, że tutejsi mieszkańcy odpowiedzieli na wezwanie i od samego początku wspierali pomysł utworzenia nowej parafii”.

        Brak materiałów i narzędzi był rekompensowany zaradno­ścią i zaangażowaniem ludzi. - Pamiętam ten entuzjazm, z ja­kim w 1983 roku zawoziliśmy kamień węgielny pod budowę na Górę Świętej Anny, żeby po­święcił go Ojciec Święty - mó­wi ks. Kansy.

        Parafia oficjalnie powstała w grudniu 1984 roku. Liturgię sprawowano w domu kateche­tycznym, który powstał jako pierwszy. Na tych Mszach i nabożeństwach ludzie poznawali się i integrowali. 14 październi­ka kościół konsekrował bp Al­fons Nossol.

        - Budowa świątyni material­nej to jednak był dopiero począ­tek - mówi ks. Kansy. - Potem nadszedł czas budowania świą­tyni ducha.

        W młodej parafii od razu po­wstają różne grupy i wspólnoty, które rozwijają się po dziś dzień. Dzieci i młodzież spotykają się we wspólnocie maryjnej, mini­strantów, Promyków Maryi, dziecięcej róży różańcowej, oa­zie i scholi. Dorośli mogą włą­czyć się do Stowarzyszenia Ro­dzin Katolickich, Rodzin Szensztackich, Żywego Różań­ca, Caritas, bardzo aktywnej grupy dekoracji kościoła czy chóru „Cantabile”. Parafia ma swoją ciągle aktualizowaną stro­nę internetową (www.sw.anna.gliwice.pl), bibliotekę, wydaje też tradycyjną gazetkę. Mło­dzież korzysta z ładnie urządzo­nej kawiarenki internetowej.

        -  Dzięki tak wielkiej różno­rodności grup, pomimo przenie­sienia katechezy do szkoły nie tracimy kontaktu z dziećmi - mówi ks. proboszcz. - A po wprowadzeniu religii do szkół dom katechetyczny nieodpłatnie udostępniliśmy na potrzeby tu­tejszej szkoły podstawowej.

        Dziś Łabędy stoją przed wiel­kim pytaniem o swoją najbliższą przyszłość.

        - W związku z likwidacją KWK Gliwice i zmniejszeniem zatrudnienia w „BUMAR-ze” walcowni i hucie pogarsza się sytuacja materialna parafian - mówi ks. Kansy. Przyznaje, że bezrobocie wywołuje apatię i frustrację. Jest to też częsty po­wód rozpadu rodzin. Dlatego w św. Annie ciągle myśli się o rozszerzeniu oferty duszpa­sterskiej, by pomóc ludziom i razem z nimi poszukiwać no­wych rozwiązań. W planie jest więc utworzenie klubu Sportowego, klubu filmowego i klubu seniora. Być może zorganizowane zostaną także komputerowe szkolenia zawodowe. Wylicza­jąc te wszystkie pomysły, ks proboszcz dodaje: - Jestem prze­konany, że duża różnorodność form duszpasterskich to sposób na rozszerzanie królestwa Bożego, a im więcej grup, tym większa szansa, że każdy znajdzie miejsce w swojej parafii. Najważniejsze jest jednak centralne miejsce Eucharystii i oddanie się Opatrzności Bożej. Liczę, że ona pomoże nam przetrwać także ten trudny czas”.                                                                                                                                                                                                          KLAUDIA CWOŁEK

 

Por. Gość Niedzielny – Gliwice nr 42 (19 X 2003), s. 32.

 

 

Porządek nabożeństw

od 03.11. do 09.11. 2003 r.

 

    Dziś o godz. 15.00 nabożeństwo różańcowe za zmarłych, w Lędzinach o godz. 14.00 nabożeństwo różańcowe za zmarłych, Suchy Bór godz. 15.00 nabożeństwo różańcowe za zmarłych.

PONIEDZIAŁEK 3.11.2003r.

     6.30. Msza św. za ++ rodziców Woszek (int. Woszek Albina).

  Lędz.14.00. Pogrzeb + Franciszka Prochota /z domu żałoby o godz. 13.40/

 WTOREK 4.11.2003r./ Dzień wiecznej adoracji w Lędzianch/.

            6.30.Msza św. do B.Op. z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze i za + męża (int. Panic)

   Lędz. 8.00.Nabożeństwo na rozpoczęcie całodniowej adoracji Najświętszego Sakramentu.

  Lędz.17.00. Zakończenie adoracji i Msza św.: do B. Op. z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze ( odprawi O. Norbert Kiwus/                   

  S.B. 17.00. Msza św. do B. Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsza opiekę i zdrowie (int. Okoń Maria).

ŚRODA 5.11.2003r.

            6.30.Msza św. za ++ rodziców Kania ( int. Kania).

 Lędz. 17.00. Msza św. za ++ rodziców z obu stron, + brata Horsta ( int. Mientus Oswald)./ odprawi O.Norbert Kiwus/.

CZWARTEK 6.11.2003r.

           6.30.Msza św. za ++ rodziców Firlus i Cichoń, ++ braci + siostrę Edeltraudę.

          17.00.Msza św. do B.Op. i za + męża Rocha Ciasto i dusze w czyśćcu cierpiące.

  Lędz.17.00.Msza św. za ++ rodziców Czech i Kubik, + bratanka Waldemara, dziadków i pokrewieństwo/ odprawi O. Norbert Kiwus/

PIĄTEK 7.11.2003r./ Piątek Serca Jezusowego/

            6.30.Msza św. do Serca Jezusowego w int. Jego czcicieli.

          17.00. Msza św.za + męża Edmunda Buhl, + brata (int. Buhl Anna).

  Lędz.17.00. Msza św. za ++ rodziców, + męża Józefa Rajtor, + zięcia Józefa Hyla.

SOBOTA 8.11.2003r.

      6.30. Msza św. za ++ rodziców Malek i Woszek++ Brygidę i Franciszkę Malek i dusze w czyśćcu cierpiące (int. Malek Gerard).

          17.00. Msza św. za + bratową, ++ szwagrów, rodziców Loch, ++ z pokrewieństwa z obu stron i za + brata Franciszka (int. Loch Józef).

  Lędz.16.00. Msza św. do B.Op. z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze (int. Janik).

   S.B. 17.00. Msza św. do Anioła Stróża za roczne dziecko Michalinę Kasprzak – Dźyberti jej rodziców i chrzestnych.

NIEDZIELA 9.11. 2003r. Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.

            7.30. Msza św. do B.Op. z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze (int. Grzesik Hubert).

            9.00. Msza św. w jęz. niem: za ++ rodziców Orlik i Duda i dusze w czyśćcu cierpiące.

          10.45. Msza  św. do B. Op.  z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze i za ++ rodziców Zygmunta i Rozalię Bednarskich ( int. Anna Kajstura).

   Lędz. 8.30. Msza św. do Bożego Miłosierdzia i św. Faustyny z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie ( int. Duda Leon).

      S.B.9.30. Msza św. za ++ rodziców z obu stron, + żonę Zofię i + syna Waldemara (int. Cichoń Jerzy).

 

OGŁOSZENIA:

 

1.Kończymy nasze rekolekcje parafialne, Serdeczne BÓG ZAPŁAĆ naszemu O. Rekolekcjoniście za wygłoszone nauki rekolekcyjne, za pomoc w konfesjonale, za wszelkie wyświadczone nam dobro.

2. Przez cały miesiąc listopad w niedzielę będziemy odmawiali różaniec za naszych zmarłych - już dziś na tę modlitwę wszystkich zapraszamy......

3.Od Listopada do końca lutego msze św. wieczorne (poza nielicznymi wyjątkami) będą odprawiane o godz. 17.00.

4. Policja apeluje do wszystkich naszych parafian o bezpieczną jazdę podczas Uroczystości Wszystkich Świętych, prosi też o to by w samochodach parkujących przy cmentarzu, nie zostawiać cennych przedmiotów, czy dokumentów, w ostatnim roku wydarzyło się w naszej gminie kilka włamań do samochodów, właśnie 1 Listopada. ROZWAGI NIGDY ZA WIELE.......

WSZYSTKICH PARAFIANOM I GOŚCIOM ŻYCZYMY OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

W NOWYM TYGODNIU

 

Strona główna • W górę • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38-40 • 41-43 • 44-45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 51-52 • 53 • 54-55 • 56 • 57 • 58 • 59 • 60 • 61