W górę • Bp Augustin • Bp Wycisk • Fotografie • Grota • Kronika • Słoków • Święci

Biskup Wycisk

 

Biskup Wacław Wycisk urodził się w Olbrachcicach 11 II 1912 roku — jak sam w swym życiorysie własnoręcznie napisał — „przyszedł na świat w niedzielę”. Był najstarszym wśród ośmiorga rodzeństwa. Głęboka katolickość środowiska rodzinnego wpłynęła wydatnie na fakt łaski jego powołania kapłańskiego.

Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej miejscowości, a średnią w po­bliskim Prudniku, uzyskując tam świadectwo dojrzałości w 1931 r. W tym też roku rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Trzeci semestr studiów — zgod­nie ze zwyczajem Uniwersytetu — spędził poza Wrocławiem, mianowicie na fakultecie teologii katolickiej nadreńskiego Uniwersytetu w Bonn. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Księdza Kardynała A. Bertrama w dniu 2 VIII 1936 r.

Po święceniach przez cztery lata był wikariuszem w Oleśnie, a przez następne pięć lat w parafii Świętej Trójcy w Bytomiu. Po wojnie, w 1945 r., ówczesny Administrator Apostolski, a późniejszy kardynał metropolita wrocławski Bolesław Kominek, zamianował go notariuszem kurialnym, a po trzech latach kanclerzem Kurii i kapelanem szpitala św. Wojciecha w Opolu, z którym był żywo związany. Dlatego też teraz własny pobyt w szpitalu doskonale rozumiał.

W 1950 r. został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego na Katolicki Uniwersytet Lubelski, które uwieńczył stopniem magisterskim i licencjackim prawa. Bezpośrednio po studiach Ksiądz Prymas Kardynał S. Wyszyński zlecił mu zorganizowanie w Opolu Sądu Biskupiego, którego został pierwszym oficjałem. Dzięki temu odciążono Sąd Biskupi w Katowicach, któremu ówcześnie podlegał teren Śląska Opolskiego.

Kiedy w 1957 r. Opole otrzymało własnego biskupa w osobie byłego sufragana sandomierskiego i krakowskiego wikariusza kapitulnego F. Jopa — jako oficjał został ponadto jeszcze mianowany wikariuszem gene­ralnym i prawie równocześnie profesorem prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie; a także konsultorem diecezjalnym, jak również członkiem różnych komisji  diecezjalnych; cenzorem i egzamina­torem prosynodalnym.

Ojciec św. Jan XXIII — 16 XII 958 r. — jak zaznacza w życiorysie „w uroczystość Matki Bożej Ostrobramskiej” — mianował go biskupem. Konsekracja miała miejsce 25 I 1959 r. Dwa miesiące temu — jak już wspomniałem — uroczyście obchodziliśmy 25-lecie tego faktu, pierwszego zresztą w dziejach tej ziemi i tej katedry.

4 VIII 1977 r. został zamianowany również wikariuszem generalnym drugiego z kolei biskupa opolskiego, który zlecił mu prowadzenie referatu ds. zakonnych, referat finansowy i wszystkie sprawy sakramentalne. Od 1981 r. był także przewodniczącym Zarządu Funduszu Emerytalnego i Za­pomogowego Kapłanów Diecezji Opolskiej.

W czwartek, 22 marca br., kiedy w Opolu „na Anioł Pański biły dzwony”, o godz. 6.10 odwołał go Bóg do wieczności, po całorocznym cier­pieniu na leukemię, która wciąż jeszcze jest „chorobą ku śmierci”. Oddanie, bezwzględna wierność i sumienność w wykonywaniu wszy­stkich obowiązków — to szczególna cecha tego pracowitego życia.

 (Fragment homilii biskupa Alfonsa Nossola w dniu pogrzebu śp. Biskupa Wacława Wyciska, 26 iii 1984 r. w katedrze opolskiej)

 

DEPESZA KONDOLENCYJNA OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA ii

 

W poczuciu głębokiej więzi z Kościołem Opolskim podzielam jego ból i żałobę po śmierci Biskupa Pomocniczego Wacława Wyciska.

Odszedł do wieczności Biskup, który z wielkim oddaniem, gorliwością pasterską i zrozumieniem człowieka służył wiernie umiłowanemu Ludowi Bożemu na Opolszczyźnie.

Modlę się gorąco, aby miłosierny Bóg przyjął Go do swojej chwały i obdarzył wiecznym pokojem i radością.

Wszystkim Uczestnikom pogrzebowych uroczystości i całej Wspólnocie diecezjalnej przesyłam apostolskie błogosławieństwo.

                                                Jan Paweł II papież

 

ODEZWA W ZWIĄZKU ZE ŚMIERCIĄ I UROCZYSTOŚCIAMI POGRZEBOWYMI

ŚP. KS. BISKUPA WACŁAWA WYCISKA

 

Czcigodni Współbracia Kapłani, Drodzy Diecezjanie!

 

Wczesnym rankiem, w czwartek 22 marca br., kiedy w opolskich kościo­łach dzwony wzywały na Anioł Pański, o godzinie 6.10 odszedł po nagrodę do Pana, umocniony świętymi sakramentami, Ks. Biskup Wacław Wycisk, nasz najstarszy biskup pomocniczy.

Jeszcze nie tak dawno, bo dwa miesiące temu, obchodziliśmy rzadki jubileusz 25-lecia Jego święceń biskupich, dziękowaliśmy wówczas Bogu razem z nim za wszelkie łaski, jakimi w życiu obdarzył go Pan i jakie poprzez Jego posługę kapłańską i biskupią spłynęły na nas i na tylu innych ludzi. Wprawdzie od dłuższego czasu gasły siły Śp. Księdza Biskupa Wyciska, ale nie przypuszczaliśmy, że Jego odejście poprzez śmierć nastąpi niebawem.

Do tego odejścia powoli się przygotowywał, zwłaszcza podczas swojej choroby, która mimo wysiłków i ofiarnej pracy lekarzy ostatnio coraz bardziej go wyniszczała. Po krótkim pobycie w szpitalu wrócił do swojego domu, gdzie przez kilka ostatnich dni cierpieniem i modlitwą, żegnając się z najbliższymi współpracownikami, przygotował się godnie na swoje spotkanie z Panem, któremu tak wiernie przez całe życie służył, zgodnie ze swoim zawołaniem biskupim „Diligam — Serviam” — „pragnę miłować i służyć”.

Śp. Ks. Biskup Wacław Wycisk urodził się 11 lutego 1912 r. w Olbrachcicach koło Prudnika, jako najstarszy syn wśród ośmiorga dzieci Wilhelma i Agnieszki z Januszów. Jak sam Zmarły podkreślał, swoje powołanie za­wdzięczał bardzo katolickiej atmosferze domu rodzinnego. Po ukończeniu szkoły średniej w Prudniku, w 1931 roku rozpoczął studia filozoficzno--teologiczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Po ich ukończeniu przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. kard. Bertrama we Wrocławiu w niedzielę 2 sierpnia 1936 r.

Po święceniach, najpierw przez cztery lata był wikarym w Oleśnie, a przez kolejne pięć lat w parafii Świętej Trójcy w Bytomiu. Po wojnie, w 1945 roku, ówczesny Administrator Apostolski, a późniejszy kardynał metropolita wrocławski B. Kominek, zamianował dotychczasowego wika­riusza notariuszem kurialnym, a po trzech latach kanclerzem Kurii i ka­pelanem szpitala św. Wojciecha w Opolu.

W 1950 roku został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu pra­wa kanonicznego na Katolicki Uniwersytet Lubelski, które ukończył stop­niem magisterskim i licencjackim. Po odbytych studiach prawniczych Ks. Prymas Kard. St. Wyszyński zlecił Mu zorganizowanie w Opolu Sądu Bis­kupiego, którego też został pierwszym oficjałem.

Najbardziej pracowite lata w służbie naszego Kościoła Opolskiego przy­padają po 1957 r., kiedy to Ks. Biskup Fr. Jop powierza Mu stano­wisko wikariusza generalnego, mianuje profesorem prawa kanonicznego w naszym Seminarium Duchownym, a także konsultorem diecezjalnym, członkiem różnych Komisji, cenzorem i egzaminatorem prosynodalnym. Zakres prac jeszcze bardziej powiększa się z chwilą otrzymania w dniu 25 stycznia 1959 roku święceń biskupich. W tym roku pod koniec stycznia obchodziliśmy wspomniany jubileusz 25-lecia tego wydarzenia.

Śp. Ks. Biskup Wacław Wycisk po śmierci pierwszego Biskupa Opol­skiego Fr. Jopa pełnił prawie przez rok czasu również Obowiązki admi­nistratora naszej diecezji. Ponadto na forum ogólnokościelnym brał udział w obradach II Soboru Watykańskiego, natomiast w pracach Konferencji Episkopatu Polski działał jako członek Komisji Wydawniczej i Środków Masowego Przekazu.

W krótkim wspomnieniu pośmiertnym jesteśmy w stanie wymienić jedynie najważniejsze etapy długiej drogi pracowitego życia zmarłego Biskupa. Jedynie Pan Bóg zna wszelkie dobro, owoc prawie 50-ciu lat ka­płaństwa, w tym 25-ciu lat gorliwej posługi biskupiej. Wierzymy, że za każdy dobry czyn, a tym bardziej za owoc tak pracowitego życia, Pan Bóg obdarzy swojego wiernego sługę radością nieba.

Wszyscy jednak potrzebujemy miłosierdzia Bożego, dlatego też gorąco Drogich Diecezjan zachęcam do wdzięcznej pamięci modlitewnej w intencji zmarłego Ks. Biskupa Wacława. On sam za swojego życia bardzo wiele modlił się za nas, za naszą diecezję, stąd też odwzajemnijmy się wszyscy gorącą modlitwą w Jego intencji.

Do szczególnej pamięci modlitewnej zapraszani wszystkie wspólnoty parafialne zwłaszcza w dniach uroczystości pogrzebowych. Obrzędy po­grzebowe rozpoczną się w dzisiejszą niedzielę eksportacją ciała Śp. Zmar­łego z kościoła św. Sebastiana w Opolu do Katedry Św. Krzyża o godz. 16.00. Natomiast Msza św. pogrzebowa z udziałem Księży Biskupów, Du­chowieństwa i wiernych, odbędzie się jutro, w poniedziałek, 26 marca, o godz.  11.00 w Katedrze opolskiej, a  złożenie trumny do grobu nastąpi w tym samym dniu,  w rodzinnych  Olbrachcicach  o  godz.  16.00.  Na  te uroczystości pogrzebowe  serdecznie  zapraszam  Drogich Kapłanów i  Die­cezjan.  Proszę również o odprawienie uroczystej Mszy św. żałobnej za Śp. Ks. Biskupa Wacława Wyciska w każdej parafii.

Wraz z zachętą do modlitwy i udziału w obrzędach pogrzebowych prag­nę przekazać wyrazy współczucia Rodzinie Zmarłego Księdza Biskupa, a także podziękować Wszystkim za jakiekolwiek dobro wyświadczone Zmarłemu, zwłaszcza w ostatnich tygodniach choroby. Specjalne słowa wdzięczności w imieniu Śp. Zmarłego kieruję pod adresem lekarzy i służby medycznej oraz domowników, zwłaszcza ks. Biskupa Jana Wieczorka, któ­ry czuwał przy Chorym i umacniał świętymi Sakramentami Chorych i przewodniczył modlitwom w momencie umierania.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Biskupowi Wacławowi wieczne spoczywanie.

 

Opole, dnia 22 marca 1984 r.

 

 +A. Nossol, biskup opolski

 

Odezwę powyższą proszę odczytać podczas wszystkich Mszy św. w niedzielę, 25 marca 1984 roku.

Księża Proboszczowie zachęcą wiernych do udziału w uroczystościach pogrzebo­wych. Ponadto proszę o odprawienie specjalnej Mszy św. pogrzebowe) za śp. zmar­łego Biskupa (w razie 'prawdziwej konieczności udzielam prawa binacji).

Do Mszy św. pogrzebowej w katedrze, w poniedziałek na godz. 11.00, proszeni są do koncelebry Konsultorzy diecezjalni i dziekani lub delegowani przez nich inni kapłani dekanatu. Również w Olbrachcicach o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. pogrzebowa, na którą zapraszani szczególnie kapłanów i wiernych deka­natu bialskiego, głogóweckiego i prudnickiego.

15 minut przed rozpoczęciem uroczystości w kościele św. Sebastiana i w katedrze (w poniedziałek) zostaną odśpiewane teksty Jutrzni i Nieszporów (z „Obrzędów Pogrzebu”, s. 289—315). Księża do koncelebry przywożą ze sobą potrzebne szaty liturgiczne.

 

W górę • Bp Augustin • Bp Wycisk • Fotografie • Grota • Kronika • Słoków • Święci